NORMATIVA GALEGA EN MATERIA DE CONSUMO

Lei 11/2004 de 19 de novembro. Inspección de consumo de Galicia


Lei 8/1994, do 30 de decembro, de creación do Instituto Galego de Consumo


Lei 12/1984, do 28 de decembro, do estatuto galego do consumidor e usuario


Decreto 192/2005, do 23 de xuño, polo que se crea a estrutura orgánica do Instituto Galego de Consumo


Real decreto 3423/2000 3423/2000 , do 15 de decembro, polo que se regula a indicación dos prezos dos produtos ofrecidos aos consumidores e usuarios


Decreto 296/2000, do 7 de decembro, que aproba o regulamento da inspección de consumo


Decreto 204/1999, do 2 de xullo, polo que se regulan os requisitos mínimos esixíbeis para a apertura dos estabelecementos de salón de peiteado e estética


Decreto 139/1999, do 7 de maio, polo que se regula a actividade de prestación a domicilio de servizos de mantemento, reparación e reforma


Decreto 375/1998, do 23 de decembro, polo que se regulan as follas de reclamacións dos consumidores e usuarios


Decreto 127/1998, do 23 de abril, polo que se crea o Consello de Consumidores e Usuarios


Decreto 347/1998, do 20 de novembro, polo que se modifica o Decreto 206/1994, do 16 de xuño, polo que se adapta a normativa vixente en materia de prestación de servizos nos talleres de reparación de vehículos e dos seus equipamentos e compoñentes


Decreto 329/1995, do 21 de decembro, que desenvolve a Lei 8/1994, do 30 de decembro, de creación do Instituto Galego de Consumo


Decreto 206/1994, do 16 de xuño, polo que se adapta a normativa vixente na materia de prestación de servizos nos talleres de reparación de vehículos e dos seus equipos e compoñentes


Decreto 185/1994, do 16 de xuño, sobre a utilización do idioma galego nos produtos e información ao consumidor e usuario en Galicia


Decreto 95/1984, do 24 de maio. Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia


Orde do 6 de agosto de 2009 pola que se lle dá publicidade ao nomeamento de María Nava Castro Domínguez como presidenta da Xunta Arbitral de Consumo de Galicia.


Orde do 14 de xullo de 2009 pola que se establecen as excepcións á obriga de exposición e exhibición ao público do prezo dos produtos por razóns de seguranza.


Orde do 20 de maio de 2009 pola que se dispón o nomeamento de María Nava Castro Domínguez como presidenta do Instituto Galego de Consumo.


Orde do 25 de maio de 2000, pola que se ratifica o regulamento de organización e funcionamento interno do Consello Galego de Consumidores e Usuarios

NORMATIVA ESTATAL

Real Decreto 330/2008, do 29 de febreiro, polo que se adoptan medidas de control á importación de determinados produtos respecto as normas aplicables en materia de seguridade dos produtos.


Real Decreto 231/2008, de 15 de febreiro, polo que se regula o Sistema Arbitral de Consumo.


Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias.


Lei 44/2006, de 29 de decembro, de mellora da protección dos consumidores e usuarios


Real Decreto 225/2006, do 24 de febreiro, polo que se regulan determinados aspectos das ventas a distancia e a inscripción no rexistro de empresas de ventas a distancia


Real Decreto 1801/2003 , do 26 de decembro, sobre seguridade xeral dos produtos.


Lei 39/2002, do 28 de outubro, de transposición ao ordenamento xurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección dos intereses dos consumidores e usuarios


Lei 47/2002, do 19 de decembro, de reforma da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do comercio polo miúdo, para a transposición ao ordenamento xurídico español da Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia


Lei 40/2002, do 14 de novembro, reguladora do contrato de aparcadoiro de vehículos


Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico


Real decreto-Lei 14/1999, do 17 de setembro, sobre a sinatura electrónica


Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre condicións xerais da contratación


Lei 42/1998, do 16 de decembro, sobre dereitos de aproveitamento por quenda de bens inmobles de uso turístico e normas tributarias


Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do comercio polo miúdo


Lei 7/1995, do 23 de marzo, de crédito ao consumo


Lei 3/1991, do 10 xaneiro, de competencia desleal


Lei 34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade


Lei 60/2003 de Arbitraxe

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2008/48/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de abril de 2008, relativa aos contratos de crédito aao consumo e pola que se deroga a Directiva 87/102/CEE do Consello.


Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de 2006 sobre publicidade enganosa e publicidade comparativa


Directiva 2005/29/CEE, do 11 de maio de prácticas comerciais desleais das empresas nas súas relacións cos consumidores no mercado interior


Decisión da Comisión do 29 de Abril de 2004 pola que se establecen as directrices para a xestión do Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información ( RAPEX ) e para as notificacións presentadas conforme o artigo 11 da directiva 2001/95/CE


Directiva 2001/95/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 3 de decembro de 2001 relativa a seguridade xeral dos produtos.


Directiva 84/450/CEE do Consello, do 10 de setembro de 1984, sobre publicidade enganosa e publicidade comparativa

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email